เอกสารการขอทำวีซ่านักท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้ (Visitor Visa )
 1. ใบสมัครขอทำวีซ่านักท่องเที่ยว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมลายเซ็นต์
 2. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้วจำนวน  2 รูป
 3. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 5,100 บาท เงินจำนวนนี้จะไม่มีการคืนเพราะว่าเป็นค่าธรรมเนียมของทางสถานทูตนิวซีแลนด์
 4. หนังสือเดินทางตัวจริงก่อนวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาและได้รับรองสำเนาว่าถูกต้อง
 5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 6. สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน Bank Statement
 7. กรณีที่ผู้ขอเป็นเจ้าของกิจการจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้างร้านที่มีชื่อของผู้ขอทำวีซ่า
  กรณีที่ทำงานบริษัทหรือรับราชการ
  จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงาน ระบุรายได้ต่อปี ตำแหน่ง รวมถึงโบนัส และอายุการทำงาน ซึ่งจดหมายรับรองนี้จะต้องออกโดยฝ่ายบุคคลของบริษัท / ห้างร้าน /หน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจ
 8. สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 17 ปีเดินทางโดยลำพังและไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดามารดาว่าสามารถเดินทางได้โดยลำพังได้
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร หรือสูติบัตรสำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า
 11. กรณีที่สมัครเป็นแบบครอบครัวจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสเอกสาร และเอกสารของคู่สมรส หรือ หลักฐานยืนยันการเป็นสามีภรรยาในกรณีไม่จดทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร