เอกสารการขอทำวีซ่านักเรียนมีดังต่อไปนี้ ( Student Visa )
 1. ใบสมัครขอทำวีซ่านักเรียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 2. พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง หริอ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 7,900 บาท เงินจำนวนนี้จะไม่มีการคืนเพราะว่าเป็นค่าธรรมเนียมของทางสถานทูตนิวซีแลนด์
 4. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาและได้รับรองสำเนาว่าถูกต้อง
 5. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาและใบเสร็จจากสถานศึกษาว่าได้ทำการชำระเงินแล้ว ในเอกสารต้องระบุหลักสูตรที่จะไปเรียน ระยะเวลาวันเริ่มเรียนและวันสุดท้ายของการเรียน
 6. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 7. ใบรับรองสถานะภาพทางการเงิน “ Financial Undertaking for a Student” (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)ซึ่งเจ้าของบัญชีต้องทำการเซ็นต์รับรองในหน้าที่ 4
 8. ผู้รับรองทางการเงินจะต้องขอจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร หรือ ยื่นสมุดเงินฝากตัวจริง ( ซึ่งทางสถานทูตจะทำการเก็บไว้ตลอดระยะเวลาของการพิจารณาวีซ่านักเรียน) เพื่อยืนยันว่าผู้รับรองสามารถดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆของนักเรียนได้
 9. กรณีที่ผู้รับรองเป็นเจ้าของกิจการจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้างร้านที่มีชื่อของผู้รับรองทางการเงินที่เซ็นต์ชื่อในข้อที่ 7
  กรณีที่ทำงานบริษัทหรือรับราชการ
  จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงาน ระบุรายได้ต่อปี ตำแหน่ง รวมถึงโบนัส และอายุการทำงาน ซึ่งจดหมายรับรองนี้จะต้องออกโดยฝ่ายบุคคลของบริษัท / ห้างร้าน /หน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจ
 10. นักเรียนที่ไปครั้งแรกจะต้องมีผลการเรียนครั้งล่าสุดจากโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา หรือที่จบการศึกษามาแล้ว ในกรณีที่นักเรียนที่เรียนอยู่ในนิวซีแลนด์ต้องการขอต่อวีซ่าจะต้องมีผลการเรียนล่าสุดจากโรงเรียนที่นิวซีแลนด์
 11. สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 17 ปีเดินทางโดยลำพังและไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดามารดาว่าสามารถเดินทางได้โดยลำพังได้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 12. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียนและผู้ปกครอง หรือสูติบัตรสำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
 13. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของบิดาหรือมารดา
 14. สำหรับนักเรียน อายุ 17 ปีขึ้นไป ที่ทำการศึกษาในนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปีขึ้นไป เมื่อจะขอต่อวีซ่าในปีที่สาม จะต้องทำหนังสือยื่นรายงานตรวจประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมได้ที่ http://pcscenter.sb.police.go.th/ourservice.php
 15. สำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องทำการตรวจเอ็กซ์เลย์ปอด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) และต้องทำการตรวจจากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเท่านั้น โดยในกรุงเทพจะมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองดังนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช (สุขุมวิท38) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองได้แก่ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจังหวัดขอนแก่นมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม