Promotion ที่เรียนต่างในนิวซีแลนด์
Cornell (Auckland)

Cornell เป็นสถาบันที่มีครอสเรียนภาษาอังกฤษ ครอสการโรงแรมและ ครอสเรียนทำอาหาร โรงเรียนภาษาของที่นี่จะอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์เลย


Promotion
  Promotion for Cornell

ลงเรียน   2 -   6 อาทิตย์ จ่ายอาทิตย์ละ NZD  280/wk

ลงเรียน   7 - 12 อาทิตย์ จ่ายอาทิตย์ละ NZD 275 /wk

ลงเรียน 13 - 23 อาทิตย์ จ่ายอาทิตย์ละ NZD 270 /wk

ลงเรียน 24 - 48 อาทิตย์ จ่ายอาทิตย์ละ NZD 285 /wk