การขอวีซ่า Working Holiday Visa ของประเทศนิวซีแลนด์
  คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร

 1. เเป็นชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 3. มีหลักฐานทางการเงิน 7000 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่าร์
 4. ทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้ เทียบเท่า IELTS 4.5
 5. มีหนังสือรับรองจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
 6. มีความประพฤติ และสุขภาพดี
 7. ยื่นเอกสารสมัครวีซ่าครบถ้วนและชำระค่าธรรมเนียมถูกต้อง
 8. มีประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์
 9. ไม่พาบุตรไปพำนักอยู่ด้วย
 10. ไม่เคยถือ New Zealand Working Holiday Visa มาก่อน

 11.         Working Holiday ซ่ามีระยะเวลา 12 เดือน ผู้ที่ได้วีซ่าสามารถทำงานกับนายจ้างที่ถูกกฏหมายต่างๆได้ไม่เกิน 3 เดือนต่อหนึ่งผู้ว่าจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  ไม่สามารถค้าประเวณีระหว่างที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์
  ไม่สามารถเป็นตัวแทน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าประเวณีระหว่างที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ไม่สามารถลงทุนในธุรกิจค้าประเวณีระหว่างที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์
นอกจากนั้นผู้ที่ได้รับวีซ่าสามารถเรียนคอร์สสั้นๆที่ไม่เกิน 3 เดือนได้

เอกสารการขอวีซ่า Working Holiday มีดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครการขอวีซ่า Working Holiday Visa (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 2. พร้อมรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 5,100 บาท
 4. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. หลักฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่า และใบประเมินผลการศึกษาที่ระบุรายละเอียดของหลักสูตร
 6. หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างพำนักที่ประเทศนิวซีแลนด์ อย่างน้อย 7,000 เหรียญดอลล่าร์ อาทิ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือใบรับรองทางการเงิน หรือ Bank statement หรือ เช็คเดินทาง
 7. แบบฟอร์มผลการตรวจวัณโรค (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ กรุงเทพ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช (สุขุมวิท38) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์ เชียงใหม่ : สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม 8. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กรุณาเขียนชี้แจงระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษของท่าน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ซึ่งอาจเป็น
 8. - ผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL หรือ
  - ใบประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาจากสถาบันสอนภาษา ที่ระบุว่าท่านสำเร็จหลักสูตรนั้นๆ หรือ
  - หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
 9. - หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี  (5 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน การสอน หรือ
 10. - หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  กรุณาเขียนชี้แจงระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษของท่าน  พร้อมแนบหลักฐานประกอบ  ซึ่งอาจเป็น
  • ผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL หรือ
  • - ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษา/หลักสูตรภาคปกติระดับอุดมศึกษา ที่มีระยะเวลา 2 ปี (Post-secondary qualification of 2 years full-time study) จากสถาบันที่มีภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
 11. หนังสือรับรองจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) (สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02 255 5850-7 หรือ 02 253 9116-7 และเว็บไซด์ www.opp.go.th) แนบมาพร้อมใบสมัคร Working Holiday Visa

หมายเหตุ
 1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร
 2. เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว ท่านจะต้องมีใบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาระหว่างที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์อาจขอตรวจดูเอกสารนี้
 3. ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯสามารถรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าฉบับภาษาไทย โดยมิต้องแนบเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ประกอบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ในบางกรณีที่เห็นสมควร

การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทางเวบไซด์ที่ www.immigration.govt.nz หรือท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์ ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ (66) 2 654 3444 แฟกซ์ (66) 2 654 3445 เวลาการยื่นวีซ่า 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 (จันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันพุธ ปิดเวลา 14.00 ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการพิจารณาภายใน 7 วัน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ระยะเวลาการพิจารณาอาจมากกว่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายใน 7 วัน